Register Now!! / ลงทะเบียน Rsu Open House 2020


โปรดเลือกคณะที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม * กรุณาเลือก

เลือกรอบที่ต้องการเข้าร่วม (เลือกได้มากกว่า 1 รอบ)


คณะที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 คณะ)

หน่วยงาน

เลือกรอบที่ต้องการเข้าร่วม (เลือกได้มากกว่า 1 รอบ)


คณะที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 คณะ)

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยี

กลุ่มเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กลุ่มนานาชาติ

เลือกรอบที่ต้องการเข้าร่วม (เลือกได้มากกว่า 1 รอบ)


คณะที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 คณะ)

กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

กลุ่มศิลปะ-การออกแบบ

{{tmp.first_name}}   {{tmp.last_name}}

{{tmp.school_name}}
  • กลุ่มสายวิทย์-สุขภาพ
    • {{x}}
  • กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยี,กลุ่มเศรษฐกิจ-ธุรกิจ,กลุ่มนานาชาติ
    • {{x}}
  • กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์,กลุ่มศิลปะ-การออกแบบ
    • {{x}}


โปรด Capture Screen ไว้เพื่อใช้ในการเข้าร่วมงาน